ไม่จดทะเบียนทำเด็กหลอดแก้ว ivf icsi ได้ไหม genesisfertilitycenter.co.th

ไม่จดทะเบียนสมรสทำเด็กหลอดแก้วได้ไหม

มีลูกยาก เช็คลิสต์ข้อบังคับให้พร้อม ก่อนทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi

การสมรสของคู่สมรสเดี๋ยวนี้ คู่ควงหลายคู่บางทีก็อาจจะคิดว่า ความรักมิได้อยู่ที่ทะเบียนสมรสหรือข้อบังคับ บ้างก็มีเหตุผลทางธุรกิจ ทำให้ตัดสินใจไม่จดทะเบียนสมรส แต่ว่าเมื่อคู่รักเผชิญกับปัญหาภาวะมีบุตรยากขึ้นมา แล้วก็ตกลงใจจะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ด้วยทำเด็กหลอดแก้ว ทำivf icsi ขึ้นมา การเขียนทะเบียนสมรสจะมีความสำคัญขึ้นมาในทันที

การเขียนทะเบียนสมรส มีความสำคัญอย่างไร

ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนรักษาและใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ คู่ควงจะต้องจับมือกันไปจดทะเบียน ด้วยเหตุว่าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองปกป้องเด็กที่เกิด โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญวัยทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดไว้ว่าการใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ สำหรับคู่รักมีบุตรยาก ทำ ivf icsi จำต้องใช้ทะเบียนสมรสแค่นั้น เพื่อคุ้มครองการอุ้มบุญโดยไม่ถูกกฏหมาย โดยคนรักจึงควรนำทะเบียนสมรสประจำตัวมาที่โรงพยาบาลด้วยทุกครั้งที่เริ่มกระทำรักษาสภาวะมีลูกยาก

รู้ข้อบังคับก่อนรักษาภาวะมีบุตรยาก

มาตรา ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ด้านการแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ควรมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้วก็จำต้องทำตามมาตรฐานในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางด้านการแพทย์ ดังนี้ จากที่ แพทยสภาประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๖ ก่อนให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญวัยด้านการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ควรต้องจัดให้มีการตรวจและก็ประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมของผู้ขอรับบริการ หญิงที่รับตั้งครรภ์แทน รวมทั้งผู้สงเคราะห์สเปิร์ม หรือไข่ที่จะประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน และการปกป้องโรคที่อาจมีผลพวงต่อเด็กที่จะเกิดขึ้นมาด้วย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ แนวทางการ แล้วก็เงื่อนไขที่แพทยที่ประชุมประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๗ การสร้าง การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์จากตัวอ่อน หรือกระบวนการทำให้สิ้นภาวะของตัวอ่อน จำต้องดำเนินการตามหลักหลักเกณฑ์ กรรมวิธีการ และเงื่อนไขที่แพทยสภาประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ แต่ว่าจะกำหนดให้รักษาหรือใช้ประโยชน์จากตัวอ่อนที่แก่เกินกว่าสิบสี่วันนับตั้งแต่วันปฏิสนธิไม่ได้ ดังนี้ อายุของตัวอ่อนไม่นับรวมช่วงเวลาสำหรับการแช่แข็งตัวอ่อน
มาตรา ๑๘ ในการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญวัยทางด้านการแพทย์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ด้านการแพทย์ บางทีอาจทำการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน ที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้ตามสิ่งที่มีความต้องการแล้วก็ควร ดังนี้ จะต้องไม่เป็นการปฏิบัติในลักษณะที่อาจทำให้รู้เรื่องได้ว่า เป็นการเลือกเพศการตรวจวิเคราะห์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางการ และข้อแม้ที่แพทยที่ประชุม ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ การผสมเทียมจะต้องกระทำต่อหญิงที่มีผัวที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับการผสมเทียมที่แพทยสภาประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๐ การผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อของผู้ให้จำต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจเป็นหนังสือจากผัวและก็ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่มุ่งหวังให้มีการผสมเทียมการให้ความยินยอมพร้อมใจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ แล้วก็ข้อตกลงที่แพทยที่ประชุมประกาศระบุโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

icsi

เช็คลิสต์เกี่ยวกับข้อบังคับเตรียมให้พร้อม

1. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชศาสตร์ หรือสถานที่ประกอบกิจการที่จะเข้าใช้บริการ มี โรงหมอ คลินิค ที่ให้บริการทำเด็กหลอดแก้วกับผู้มีลูกยาก ทำ ivf icsi ทำควรจะมีการยืนยันมาตรฐานจากกองสถานพยาบาลแล้วก็การประกอบโรคศิลปะ มีการตรวจสอบเพื่อต่อใบอนุญาตทุก 3 ปี จำต้องส่งข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการศีลธรรมและข้อมูลทางสถิติทุกปี

2. การแช่แข็งอ่อน ตามกฎหมายของประเทศไทย คู่แต่งงานที่มีบุตรยาก ทำ ivf icsi แล้วก็มีความต้องการแช่แข็งตัวอ่อน จำต้องจดทะเบียนไม่ผิดกฎหมาย โดยก่อนการแช่แข็งตัวอ่อนอีกทั้งผัวรวมทั้งภรรยาจำเป็นต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม และก็ทำการตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าเป็นโรคติดต่อ แม้ผัวหรือภรรยาที่ปรารถนาใช้ตัวอ่อนของคู่ชีวิตที่เสียชีวิตไปแล้ว ควรมีเอกสารยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่ครองก่อนที่จะเสียชีวิต โดยจำเป็นต้องรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุข แล้วก็บางทีอาจไม่สามารถที่จะใช้ตัวอ่อนแช่แข็งของสามีภรรยาที่เสียชีวิตมานานกว่า 5 ปีได้

3.การแช่แข็งสเปิร์ม โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศไทยก่อนจะมีการแช่แข็งอสุจิ คู่ชีวิตมีลูกยาก ทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi จำเป็นจะต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอม และก็กระทำการตรวจสุขภาพเพื่อดูว่าเป็นโรคติดต่อรุนแรง เช่น เชื้อ HIV และภรรยาที่ปรารถนาใช้อสุจิของผัวที่เสียชีวิตไปแล้วต้องมีเอกสารยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสามีก่อนที่จะสูญเสียชีวิ บางทีอาจไม่สามารถที่จะใช้น้ำเชื้อของสามีที่เสียชีวิตมานานกว่า 5 ปีได้ และก็จำเป็นต้องรายงานต่อกระทรวงสาธารณสุข (เมืองไทย) หากอยากได้ใชน้ำเชื้อแช่แข็งของสามีที่เสียชีวิตไปแล้ว

4.การบริจาคอสุจิ ในประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งถูกตามกฎหมาย โดยห้ามกระทำเพื่อการค้าขายหรือเชิงการค้า โดยผู้ที่ต้องการรับการบริจาคน้ำอสุจิควรต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรส รวมทั้งคู่ครองจำต้องลงชื่อในหนังสือแสดงความยินยอมรับสเปิร์มบริจาค และผู้ให้อสุจิต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมใจสำหรับเพื่อการบริจาคน้ำเชื้อ และผู้บริจาคน้ำอสุจิสามารถบริจาคอสุจิได้เฉพาะในกรณีที่เมื่อบริจาคแล้วมีการมีท้องจนได้บุตรไม่เกิน 10 ครอบครัว โดยผู้สงเคราะห์น้ำเชื้อควรจะมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีอายุระหว่าง 20-45 ปี ผ่านการตรวจประเมินสุขภาพกายและก็สุขภาพทางจิต จำเป็นต้องไม่เป็นเครือญาติกับผู้รับบริจาค
  • ไม่มีเรื่องราวใช้สิ่งเสพติด การเสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางเพศสโมสร การเสี่ยงเป็นโรคทางพันธุกรรม และโรคติดต่อรุนแรง (เช่น HIV หรือ AIDS)
  • ผู้สงเคราะห์น้ำอสุจิจำเป็นต้องยินยอมให้ตรวจหาเชื้อ HIV หรือ AIDS ก่อนส่งตัวอย่างน้ำเชื้อและก็ตรวจซ้ำอีกครั้งภายหลังตรวจหนแรก 6 เดือนที่แล้วใช้น้ำเชื้อในกรรมวิธีรักษา

5. การให้ทานไข่ ในประเทศไทยถือได้ว่าสิ่งที่ถูกตามกฎหมาย แม้กระนั้นการให้ทานไข่เพื่อกิจการค้าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายรวมถึงห้ามผู้รับบริจาคไข่ รับไข่จากผู้สงเคราะห์เกิน 1 คนในแต่ละรอบการรักษา คนที่ปรารถนารับการบริจาคไข่ควรต้องแสดงหลักฐานทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า รวมทั้งผัวของคนรับบริจาคไข่ต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมรับไข่บริจาค ผู้สงเคราะห์ไข่จึงควรเซ็นชื่อในหนังสือแสดงความยินยอมพร้อมใจสำหรับเพื่อการบริจาคไข่ โดยผู้บริจาคไข่จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • กรณีเป็นพี่น้องสายตรงกับคนรับบริจาค สืบสายเลือด โดยมิใช่มารดาหรือลูก จะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 40 ปี โดยมีไหมมีสามีก็ได้
  • กรณีไม่ใช่เครือญาติผู้ให้ไข่จะต้องมีอายุ 20 – 35 ปี ผู้บริจาคควรมีหรือเคยมีผัวมาก่อน
  • ผ่านการตรวจประเมินสุขภาพที่เกิดขึ้นกับร่างกายและสุขภาพเกี่ยวกับจิต
  • บริจาคไข่ไม่เกิน 3 ครั้งในชีวิต โดยห้ามไม่ให้ผู้ให้ บริจาคไข่มากยิ่งกว่า 1 คนภายในแต่ละรอบการดูแลและรักษา

6. การตรวจคัดกรองความผิดปกติทางกันธุบาปของตัวอ่อนก่อนที่จะมีการฝังตัว เมืองไทยอนุญาตให้มีการตรวจคัดเลือกกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนก่อนจะมีการฝังตัว ซึ่งสามารถทำในกรณีฝ่ายหญิงแก่เกิน 35 ปี มีประวัติการแท้งมากกว่า 2 ครั้งในขณะอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ไม่อาจจะมีท้องได้ภายหลังทำ IVF มาแล้ว 2 ครั้งติดต่อกัน รวมทั้งเคยมีประวัติมีท้องที่เด็กทารกผิดปกติ เนื่องจากว่าความไม่ปกติของโครโมโซม

สรุปคู่แต่งงานมีบุตรยาก แล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการวางแผนรักษามีบุตรยาก ทำivf icsi ก่อนไปสู่แนวทางการทำเด็กหลอดแก้ว ทำ ivf icsi และก็ทำการรักษาโดยใช้แนวทางฉีดเชื้อ (IUI) ต้องจูงมือกันไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์ ความพร้อมของครอบครัวที่เด็กจะเกิดขึ้นมา และก็เพื่อคุ้มครองปกป้องการค้าขายมนุษย์หรือทำในเชิงการค้า โดยการเตรียมเอกสารการดูแลและรักษามีบุตรยาก ทำivf icsi มีดังนี้

บัตรประชาชนอีกทั้งของคู่สมรสอีกทั้งข้างหญิงและก็ฝ่ายชาย
ทะเบียนสมรสของคู่ชีวิต แล้วก็ในกรณีที่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทย จำเป็นจะต้องแปลและให้สถานทูตของประเทศนั้นๆกระทำรับรอง
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าหากมี)

แม้คุณเป็นคู่สมรสมีบุตรยาก แล้วก็คุมกำเนิดโดยใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ทำเด็กหลอดแก้ว ทำivf ทำ icsi เมื่อจดทะเบียนเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถขอความเห็นเหมาะ Genesis Fertility Center หรือ GFC ศูนย์รวมบริการทางด้านการแพทย์สำหรับมีลูกยาก โดยนำเทคโนโลยีและก็ของใหม่ที่ล้ำหน้ามาช่วยการเจริญก้าวหน้าพันธ์ให้กับคนรักที่มีลูกยาก ด้วยความชำนิชำนาญที่ประสานความเอาใจใส่ของกลุ่มแพทย์และพนักงาน เมื่อคนรักตัดสินใจทำรักษาผู้มีลูกยาก ในวิธีทำเด็กหลอดแก้ว ด้วยขั้นตอนการทำทารกหลอดแก้ว IVF/ICSI

สอบถามรายละเอียดอื่นๆติดต่อ :

Call Center 097-484-5335
เวลาทำการ : จันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. หรือ
เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 20.00 น.

คะแนน SEO
กด 5 ดาวถ้าชอบบทความนี้
[Total: 1 Average: 5]